Friday, February 13, 2009

Washington Heights Lectures


Sunday, February 22nd
Washington Heights Congregation (The Bridge Shul)
815 W. 179th St

7.30 The Challenge of Dinosaurs
8.30 The Dynamics of a Controversy

Admission: $10 (covers both presentations)
Books will be available

7 comments:

Anonymous said...

Hornets spit poison?

Anonymous said...

Rabbi Slifkin,
Did you see the discussion of your work in the newly published 'Rough Guide to Evolution', by Mark Pallen. It was rather interesting!

Anonymous said...

Can you do a Piece on the צרעה based on the Rabenu Bachyeh I am unsure if it is a Bird or a Bee or fly type animal?Do we know of such an animal in Existence and do you speak about it in any of your books a MAREH MAKOM would be appreciated?

Anonymous said...

Sorry, just a quick question.

Do any birds carry their young on their backs?

Unknown said...

"The rabbi might want to translate or post it whole the second source is Nechoma Lebowitz
ושלחתי את הצרעה לפניך"
פרופ' חיים גניזי
בשלושה מקומות במקרא אנו מוצאים את הצרעה:
1. בפרשתנו (כג:כז-כח): "את אימתי אשלח לפניך והַמֹתי את כל העם אשר תבֹא בהם, ונתתי את כל איביך אליך עֹרף. ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך".
2. דברים ז:כ: "וגם את הצרעה יְשַלַּח ה' א-להיך בם עד אבֹד הנשארים והנסתרים מפניך".
3. יהושע כד:יב: "ואשלח לפניכם את הצרעה ותגרש אותם מפניכם".
עמוס חכם טוען בפירושו לספר שמות[1] על אתר כי "אין הצרעה נזכרת עוד בשום מקום במקרא ועל כן לא נתברר לנו מה הצרעה הזאת וכיצד סייעה לבני ישראל". הפרשנים המסורתיים נחלקו בפירוש המילה "צרעה". רש"י על אתר פירש "מין שרץ העוף"; רב סעדיה גאון פירש "מחלה, חולי בגוף", וגם ר' יונה אבן ג'נאח הסביר כרס"ג;[2] ראב"ע פירש "מכה בגוף מגזרת צרעת שתחלש כוח הגוף", ולדעת רמב"ן הצרעה "הוא מין ידוע כגון הדבורה".מה היא הצרעה ומה זיהויה? מזהים את הצרעה עם מה שמכנים כיום הדַּבּוּר המזרחי, הגדול שבצרעות ארץ ישראל. היא דומה לדבורה הן בגופה הן בחייה החברתיים, אלא שהיא גדולה מן הדבורה, אינה עושה דבש ועקיצתה קשה מאוד ואף עלולה להביא למוות.[3]היכן ומתי סייעה הצרעה לבני ישראל? המקור לשאלה אם עברה הצרעה את הירדן הוא הגמרא במסכת סוטה (לו ע"א):תנא: צרעה לא עברה עמהם (עם בני ישראל את הירדן). ולא? והא כתיב 'ושלחתי את הצרעה לפניך'. אמר ר' שמעון בן לקיש: על שפת הירדן עמדה וזרקה בהן מרה וסימתה עיניהן מלמעלה וסירסתן מלמטה... רב פפא אמר: שתי צרעות הואי, חדא דמשה וחדא דיהושע. דמשה לא עבר דיהושע עבר.רש"י ורמב"ן מסתמכים בפירושם בפרשתנו על דברי גמרא אלו. רש"י כותב:מין שרץ העוף והייתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים... שנו רבותינו במסכת סוטה: על שפת הירדן עמדה וזרקה בהם מרה.רמב"ן נשען על דברי רב פפא (שהיו שתי צרעות וזאת של יהושע עברה את הירדן), בכתבו (שם:כה): "הצרעה הזאת עברה עם יהושע את הירדן".
ה' ייעד לצרעה תפקיד של שליח, שנאמר "ושלחתי את הצרעה לפניך" – שהצרעה תשמש יחד עם האימה מעין שליח לבשר לעמים שבני ישראל יבואו אחריהם.אלו עמים גירשה הצרעה? בפרשתנו מנתה התורה שלושה עמים: "וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך". ראב"ע סבור כי "הזכיר משבעת הגויים שלושה והוא הדין לכולם" (שם). רש"י כותב:
והחיתי והכנעני הם ארץ סיחון ועוג. לפיכך מכל שבעת האומות לא מנה כאן אלא אלו. וחוי אף על פי שהיא הייתה מעבר הירדן והלאה, שנו רבותינו במס' סוטה על שפת הירדן עמדה וזרקה בהם מרה.עמוס חכם משער שמלכתחילה אמורה הייתה הצרעה לגרש את כל עממי כנען, "אלא שלא זכו ישראל לכך ובעקבות חטאו של עכן, נסתלקה לה הצרעה לאחר כיבוש יריחו".[4]
יהושע מונה בנאום הסיכום שלו את הצרעה עם גורמי הניצחון שהביא ה' על בני ישראל: "ואשלח לפניכם את הצרעה ותגרש אותם מפניכם" (יהו' כד:יב). למדנו מכאן שה' קיים את הבטחתו ושלח את הצרעה לסייע לישראל.פירוש מקורי מכיוון אחר מביא גארסטאנג,[5] חוקר בריטי שהיה מנהל חברת העתיקות בארץ ישראל בימי המנדט. לדבריו, הצרעה לא הייתה יצור ממשי אלא סמל של מצרים. על הכובע של פרעה במצרים העליונה הייתה מצוירת דבורה. כשם שמקובל לכנות את רוסיה "הדוב הרוסי", את אנגליה "האריה הבריטי" ואת ארצות הברית "הנשר האמריקני", כך הצרעה, היא הדבורה, מסמלת את מצרים. מצרים שלטה ביד קשה בארץ כנען בתקופה שקדמה לכיבוש הארץ על ידי יהושע. על פי מקורות שונים, ובתוכם תעודות אל עמארנה שנתגלו בסוף המאה ה-19, נתהדקה מאוד השליטה המצרית בארץ כנען, ולנחלות המצריות סופחו ערי שלטון חדשות. באיגרות ממלכי לכיש, ירושלים, אשקלון, מגידו, גזר וחצור אל פרעה, מתלוננים מלכי כנען על היד הקשה של השלטון המצרי ומבקשים עזרה נגד הח'בירו.[6]נמצאנו למדים שה' שלח את מצרים המסומלת על ידי הצרעה להכביד את ידה על החיים בארץ כנען, ועל ידי זה נחלש השלטון של מלכי כנען. חולשה מדינית זו הקלה על בני ישראל את כיבוש הארץ. כך ראינו את יד ה' המכוונת את ההיסטוריה. הצרעה אכן סייעה לגירוש עמי כנען, כהבטחת הקב"ה.

[1] דעת מקרא, שמות, ירושלים תשנ"א. [2] אנציקלופדיה מקראית, ד, עמ' 773. [3] שם, עמ' 774. [4] דעת מקרא, שם הערה 157. [5] J. Garstang, Joshua, Judges (London, 1931), 112 ff., 258 ff. [6] נדב נאמן, "היסטוריה מדינית של ארץ ישראל בימי השושלות היט'-כ'", בתוך היסטוריה של ארץ ישראל: התקופות הקדומות (ירושלים 1982), עמ' 248, 250; יהודה אליצור, ישראל והמקרא, בעריכת יואל אליצור ועמוס פריש (רמת גן 1999), עמ' 53; נחמן אביגד, "לכיש", אנציקלופדיה מקראית, ד' עמ' 504.

שאלת ה"צרעה" יש לשים לב לכך, כיצד חלוקות דעות הפרשנים בין התפישה הריאלית לתפישה המטפורית. ונביא גם בזה את דעת קאסוטו
והצרעה הנזכרת גם בדברים ז' כ' וביהושע כ"ד י"ב אינה אלא הפחד המבוהל, הפאניקה, שם נרדף לאימה (מעין כפל הענין במילים שונות, וגם על זה השווה את הפסוק הנ"ל של שירת הים: תיפול עליהם אימתה ופחד). זהו כנראה הפירוש הנכון ביותר של הצרעה, הואיל וגם הערבים היו קוראים בשם שפרושו "צרעה" את הפאניקה המביאה לידי בריחה המונית. וגרשה הצרעה הזאת את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך. כאן נזכר עם אחד מכל זוג וזוג שבפ' כ"ג, כדי לקצר ולא להרחיק יותר מדי את המלה "וגרשה" מן המלה "מלפניך" הקשורה אליה קשר תחבירי.
יצויין שקאסוטו מנמק את התפישה המטפורית מתוך לשון הכתוב דווקא ולא מתוך מגמה למעט בניסים

Natan Slifkin said...

Anonymous - when writing to ask a question of someone, it is courteous to give your name.

Joseph - thanks, I will check it out!

Daganev - this isn't a quick question - the answer, though, is in an essay that I sent to my email list last week, you can sign up for it.

Yossi - thanks for the reference!

Rich said...

I do not live in NY and was unable to come to your lecture. I was wondering if your speech titled "The Challenge of Dinosaurs" was taped and is available online.

Thanks,
Rich